Lokale regelingen en organisaties

Jeugdfonds Sport en Cultuur

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie en/of benodigdheden van bijvoorbeeld voetbal, judo, dansles, muziekles of theater voor kinderen en jongeren van 0 tot 17 jaar waar thuis te weinig geld is. Het Jeugdfonds Sport en Cultuur is in gemeente Aalten een aanvulling op de Meedoen regeling, dus een extra vangnet voor kinderen. Zo kunnen ook zzp’ers met te weinig opdrachten of gezinnen met geldzorgen door de Coronacrisis hun kinderen mee laten doen met sport of cultuur. De aanvraag wordt gedaan voor een jaar met een bedrag van maximaal € 225 voor sport en € 425 voor cultuur.

Doe als ouder een aanvraag via www.samenvoorallekinderen.nl , 

maar je kan ook contact opnemen door te mailen naar:

Aalten-Bredevoort en buurtschappen
Richard Jongetjes richard@talentverbinder.nl
Contact Dinxperlo en buurtschappen

Steffan Rexwinkel S.Rexwinkel@figulus-welzijn.nl

Hulp bij geldzaken en schulden

Wat is het? Wordt het lastig om alle rekeningen te betalen? Of moet u rondkomen met minder inkomen door ziekte, ontslag of echtscheiding? Misschien heeft u geen zicht (meer) op uw inkomsten en uitgaven? U weet dat er iets moet gebeuren, maar wat? De gemeente Aalten biedt ondersteuning aan mensen met geldzorgen. Samen met u gaan we op zoek naar een oplossing. Advies en informatie verstrekken wij u vrijblijvend. Vraag gerust om hulp, wacht daarmee niet te lang.

Individuele inkomenstoeslag

De individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag dat u kunt ontvangen als u minstens 3 jaar van een minimuminkomen leeft. Het bedrag is vrij te besteden. U kunt de toeslag 1 keer per jaar ontvangen. Doorgaans ontvangt u de toeslag binnen 4 weken na uw aanvraag.

Meedoen regeling gemeente Aalten

Stimulering sportieve, sociale, culturele en educatieve activiteiten onder inwoners met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum inkomen. U kunt dan denken aan: contributies van sport-, jeugd- of jongerenverenigingen individuele sportactiviteiten contributies voor kindervakantieweken, buurtverenigingen, ouderen- of patiëntenverenigingen en amateuristische kunstbeoefening; cursusgeld of eigen bijdragen voorhobby, educatie of (muziek)onderwijs; abonnement zwembad, bibliotheek, musea, schouwburg, bioscoop, krant of tijdschriften; telefoonkosten; aanschaf of vervanging van identiteitsbewijzen; abonnement internet en aanschaf of vervanging computer.

Maximale vergoeding per kalenderjaar Inwonende kinderen tot 18 jaar: €200 per kind ( * te combineren met eventueel Jeugdfonds sport en cultuur ) Volwassenen: €150 per persoon

Collectieve zorgverzekering Aalten

Collectieve aanvullende zorgverzekering (Gemeentepolis Menzis), geldt voor minima tot 120% sociaal minimum.

Kindpakket aanvraag gemeente Aalten

Voor kinderen tussen de 4 en 18 jaar is een zogenoemd kindpakket samengesteld. Dit is een maximale bijdrage van € 300 per kind per jaar voor educatie/schoolgerelateerde activiteiten

Sociale raadslieden

Sociaal raadslieden kunnen u advies geven over wetten en regels, rechten en plichten. Ze helpen u om te kijken wat de wetten en regels zijn in uw situatie, en wat u kunt doen om problemen met instanties op te lossen of te krijgen waar u recht op heeft. Lisa Olthof is werkzaam in de gemeente Aalten, Lochem en Montferland. Telefoonnummer: 06-12638158 / E-mail: l.olthof@sensire.nl

Bijzondere bijstand

De bijzondere bijstand is bedoeld voor bijzondere kosten. Dat zijn extra, noodzakelijke kosten die u moet maken om sociale redenen. De kosten kunnen eenmalig zijn, maar ook wekelijks of maandelijks terugkomen. Voorbeelden van bijzondere kosten zijn: 1. -kosten voor bewindvoering 2. -advocaatkosten 3. -vervanging van noodzakelijk witgoed 4. -kosten voor zwemlessen (diploma A) Het gaat hier niet om zorgkosten in verband met (langdurige) ziekte of een beperking. Die kunt u vergoed krijgen vanuit de bijzondere bijstand zorgkosten.

Formulierenbrigade

Gratis ondersteuning bij het invullen van allerlei formulieren. 

*Dinxperlo op dinsdagmorgen van 10.30 tot 12.00 uur Kulturhus, Maurits Prinsstraat 6
 
* Aalten op dinsdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur Figulus ( Ahof) Polstraat 9. 

Schoolkosten, bijdrage

De tegemoetkoming is een gift, u hoeft dit niet terug te betalen. Hoeveel u krijgt, hangt af van het inkomen van de ouders. U hebt recht op de tegemoetkoming als u aan de volgende voorwaarden voldoet: ⦁ U volgt in Nederland een voltijdopleiding in het voortgezet onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs (vso) of het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo). ⦁ U bent tussen de 18 en 30 jaar oud. Of als u op het vso zit tussen de 18 en 20 jaar. ⦁ U hebt de Nederlandse nationaliteit. Als u niet de Nederlandse nationaliteit hebt, kunt u soms toch een tegemoetkoming krijgen. Kijk in het ⦁ nationaliteitenschema van de DUO of dit voor u geldt. ( NB daarnaast kent onze gemeente nog een tegemoetkoming studiekosten MBO tot 18 jaar. De bijdrage is maximaal € 375,- per jongere per jaar.)

Humanitas thuisadministratie

Een vrijwilliger helpt je je financiële zaken op orde te brengen en op orde te houden. Niet één keer, maar wekelijks. We zetten samen je inkomsten en uitgaven op een rij, gaan na waar je recht op hebt en maken een overzichtelijk huishoudboekje. Ook is er ondersteuning om de administratie op te ruimen en op orde te brengen. Daarna kun je zelf je weg vinden in je eigen administratie en financiën. Een hele zorg minder.

Bijzondere bijstand gemeente Aalten

Bijzondere bijstand is bedoeld voor bijzondere kosten. Dit zijn kosten die u moet maken en die u niet zelf kunt betalen en ook niet vergoed krijgt, bijvoorbeeld van een verzekering. Het gaat hier niet om zorgkosten in verband met (langdurige) ziekte of een beperking. Die kunt u vergoed krijgen vanuit de bijzondere bijstand zorgkosten.

Voedselbank Oost Achterhoek

Een voedselpakket kan alleen worden aangevraagd door een hulpverlenende instantie, zoals: Maatschappelijk werk, Leger des Heils, kerkelijke hulpverlener, sociale dienst, schuldhulpverleners, bewindvoerders e.d. U kunt niet zelf rechtstreeks een voedselpakket aanvragen. De voedselbank beoordeelt de aanvraag en kijkt of u voor een voedselpakket in aanmerking komt. Een voedselpakket is een aanvulling, een noodoplossing. Je kunt er niet een hele week van eten.

Bijzondere bijstand zorgkosten

Dit zijn alle kosten die u niet zou hebben als u niet (langdurig) ziek zou zijn of zou moeten leven met een beperking. Denk aan: dieetkosten, reiskosten, extra stookkosten in verband met reuma, de eigen bijdrage voor bijvoorbeeld aangepast schoeisel en de eigen bijdrage die u betaalt aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). U krijgt geen vergoeding als de kosten al vergoed worden, bijvoorbeeld vanuit uw zorgverzekering. Het verplichte eigen risico zorgkosten wordt in bepaalde omstandigheden gedeeltelijk vergoed.

Mooi voor nop ( Aalten)

Vooral dameskleding

Schuldhulpverlening

Wordt het lastig om alle rekeningen te betalen? Of moet u rondkomen met minder inkomen door ziekte, ontslag of echtscheiding? Misschien heeft u geen zicht (meer) op uw inkomsten en uitgaven? U weet dat er iets moet gebeuren, maar wat? De gemeente Aalten biedt ondersteuning aan mensen met geldzorgen. Samen met u gaan we op zoek naar een oplossing. Vraag gerust om hulp, wacht daarmee niet te lang. Een eerste betalingsachterstand is vaak nog eenvoudig op te lossen. Wanneer u langer wacht wordt de kans groter dat uw schulden oplopen, waarmee de kans op een (eenvoudige) oplossing moeilijker wordt.

Kledingbank

De Kledingbank Winterswijk is een stichting die kleding, schoenen en andere textiel-waren verstrekt aan inwoners van Winterswijk en omgeving. De kledingbank werkt met zgn. doorverwijzers. Dit zijn organisaties en instanties die mensen doorverwijzen naar de kledingbank.

Belastingen en heffingen, kwijtschelding

Of u voor kwijtschelding in aanmerking komt, hangt af van uw financiële situatie. Ook de financiële positie van mogelijke medebewoners kan een rol spelen. Bij de toets van uw aanvraag om kwijtschelding worden wettelijke normbedragen gebruikt.

Stichting Babyspullen

Met Stichting Babyspullen willen we de effecten van armoede op baby’s en jonge kinderen verminderen. We zamelen landelijk gebruikte en nieuwe babyspullen in en maken daar babystartpakketten van. Deze pakketten verstrekken we via diverse instanties gratis aan (aanstaande) ouders in Nederland die het financieel moeilijk hebben. Intermediair Gemeente Aalten Nico Evers n.evers@figulus-welzijn.nl en Ella Sankowska E.Sankowska@figulus-welzijn.nl

Noaberhulp

Jumbo leussink en RTV ACHTERHOEK hebben de handen ineen geslagen om hulp te bieden aan de aller armsten van de gemeente Aalten. Noaberhulp Aalten zamelt geld in voor alle minder bedeelden in de gemeente Aalten dus ook Bredevoort en Dinxperlo, mocht u nog een donatie willen doen dan kan dit via NL67 RABO 0306 4859 66 ten name van Rtv Achterhoek o.v.v. Gift Noaberhulp Aalten en steun hiemee de Noabers in de hele gemeente Aalten die het om welke reden dan ook hard nodig hebben.Noaberhulp@rtvachterhoek.nl 0543538301

Klussendienst Aalten

De klussendienst helpt inwoners bij kleine klusjes in en om het huis, zoals bijvoorbeeld een kraan die lekt, een tuinhekje dat piept of een struik in de tuin die gesnoeid moet worden. De Klussendienst is bedoeld voor mensen met een smalle beurs en een beperkt netwerk, die een  steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Klussendienst Dinxperlo ( Project Jos)

De klussendienst helpt inwoners bij kleine klusjes in en om het huis, zoals bijvoorbeeld een kraan die lekt, een tuinhekje dat piept of een struik in de tuin die gesnoeid moet worden. De Klussendienst is bedoeld voor mensen met een smalle beurs en een beperkt netwerk, die een  steuntje in de rug kunnen gebruiken. p/a Figulus Terborgseweg 3, 7091 DP  Dinxperlo

Meedoenpact

Het meedoenpact is op 9 mei 2019 gestart als een burgerinitiatief van de stichting Diaconale Hulpverlening Aalten, de talentverbinder, Figulus en Aladna FM en enkele ervaringsdeskundigen. Woon je in de gemeente Aalten en heb je moeite om rond te komen? Door bijvoorbeeld schulden?  In onze gemeente zijn mensen en organisaties die je willen steunen!  Het Aaltense meedoenpact kent de weg in de hulpverlening.